Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Fason pou ou ekri yon atik sou ANMWE! Boulva

Posted by Anmwe Sekou
Anmwe Sekou
Anmwe Sekou has not set their biography yet
User is currently offline
on Saturday, 17 December 2011 in Guide

REMAK: Avan ou ka kreye yon atik sou ANMWE! w'ap bezwen yon manb nan sit lan. Si ou poko yon manb klike ANREJISTRE pou ou fè sa a. W'ap ka ekri de tout bagay, ekzanp: politik, konpa, atis, manje, sa ki alamòd, powèm, film, lanmou, sex, etc... ou pa gen limit.

Anrejistre ak Facebook, avantaj li pi rapid, epi ou pa bezwen ale nan email pou ou aktive akawont lan. Si ou vle konnen ki jan pou ou fè sa a klike sou lyen sa yo. Fason pou ou Anrejistre ak Facebook , Fason pou lyen akawont ou ak Facebook , Fason pou ou login ak Facebook ,

ETAP 1

Gade nan meni anlè an epi klike sou BOULVA

 

 

ETAP 2

Anba tit ki di ANMWE! BOULVA w'ap wè lis meni ki kòmanse ak LAKOU, Catergories, Tags etc... sou bò dwat lan w'ap wè lyen ki di WRITE, klike sou li.

 

 

ETAP 3

W'ap wè yon kote ki di WRITE NEW POST Premye sa ou ap fè se chwazi yon kategori pou atik lan, chwazi si ou vle pibliye atik lan oubyen pa pibliye'l, Chwazi yon Tit pou atik lan.

Apre sa a, w'ap wè 3 ti imaj, premye a se si ou vle mete yon lyen (LINK), Dezyèm nan se pou ou telechaje (upload) foto, Twazyèm nan se pou ou mete video YOUTUBE.

Anba 3 ti imaj yo, w'ap wè kote pou ou kòmanse ekri atik ki nan lide'w lan.

 

 ETAP 4

Tag atik lan. Pou ou tag atiklan w'ap jis ale anba kote ou ekri atiklan, w'ap wè kote ki di TAGs lan, gen yon ti bwat la pou ou ekri oubyen chwazi yon tag. 

 

REMAK: Si ou vle mete foto nan atik lan w'ap bezwen pou swiv etap 5, 6 , si non ale nan etap 7 lan pou ou konnen kijan pou ou piblye atik lan

ETAP 5

Sonje 3 ti imaj nou t'ap pale de yo nan etap 3, yonn se pou lyen, lòt lan se pou mete foto, epi denye an se pou mete video youtube. Ebyen w'ap bezwen pou klike sou dezyèm ti imaj lan k'ap di "Insert Media" lè ou fin klike sou li, ap gen yon fenèt k'ap glise desann epi w'ap klike sou bouton ki di "UPLOAD". W'ap chwazi foto ou vle telechaje a nan aparèy ou an.

 

 

Remak: Sou bò goch lan klike sou ti siyn plis lan pou ou kreye yon fòldè, epi sou bò dwat lan klike bouton Upload lan pou ou telechaje foto

ETAP 6

Lè ou fin telechaje foto ou te chwazi an konnya w'ap bezwen plase li nan atik lan. Pou ou fè sa, premye sa w'ap bezwen fè se konnen ki kote ouvle mete foto an. Ekzanp: Menm kote ou ekri atik lan w'ap klike anlè oubyen anba atik lan. Sa depann de kote ou vle mete foto an w'ap bezwen klike la avan ou ka mete foto an Apre ou fin klike kote ou vle plase foto an w'ap mete souri (mouse) lan sou MEDIA MANAGER an, l'ap glise desann epi w'ap klike sou foto ou vle mete an sou bò goch lan, epi l'ap parèt sou bò dwat lan, si ou vle chanje tit foto an fè sa a, epi klike sou bouton vè ki anba a ki di INSERT, foto an ap parèt menm kote ou t'ap ekri an.

 ETAP 7

Pou ou pibliye Atik lan, si MEDIA MANAGER ouvè fèmen'l w'ap klike sou ti X ki plase sou bò dwat anlè. Apre sa monte anlè paj la, klike sou bouton vè an ki di PUBLISH NOW, oubyen klike sou bouton ki di APPLY.

 

 

 

ETAP 8

Klike sou lyen BOULVA pou ale sou Boulva, w'ap wè atik ou an parèt anba flash lan k'ap chanje an.

 

 

 

ETAP 9

Pou ou fè chanjman nan atik lan ale sou Bouva klike sou tit atik ou apèn so pibliye an, epi l'ap mennen'w kote pou li tout atik lan. Anlè atik lan w'ap wè lyen ki di EDIT ENTRY klike sou li l'ap mennen'w kote pou fè chanjman. 

 

 

ETAP 10

Lè ou fin fè chanjman klike sou APPLY.

 

 

Rate this blog entry
0 votes
Tags: Anmwe
Anmwe Sekou has not set their biography yet

Comments